602 737 791

Zásady ochrany osobních údajů

 

Společnost:
MOJEPNEU s r.o.
sídlem Kravaře, Štěpánkovická 950/23, PSČ 747 21
IČ 08650713
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C., vložka 80271

Zásady ochrany osobních údajů v PDF

 

Úvod

Tento dokument vyhotovila společnost MOJEPNEU s r.o. (dále jen „spol. MOJEPNEU“) jakožto správce osobních údajů za účelem splnění povinností dle nařízení EU 2016/679 (GDPR) informovat své kupující a potencionální kupující jakožto subjekty osobních údajů o okolnostech zpracování v rámci jejich smluvního a obchodního vztahu (dále jen „smluvního vztahu“) se spol. MOJEPNEU.
 

Tento dokument se vztahuje na všechny kupující a potencionální kupující (dále jen „kupující“)spol. MOJEPNEU, kteří jsou fyzickými osobami, a jejichž osobní údaje spol. MOJEPNEU zpracovává v pozici správce osobních údajů. Všem kupujícím je tento dokument poskytnut při uzavření smlouvy nebo při jiném prvním úkonu provedeném ve vztahu ke spol. MOJEPNEU. Spol. MOJEPNEU je povinna zajistit, aby se všichni kupující s obsahem dokumentu seznámili a poskytnout jim k němu dodatečné informace potřebné k plnému porozumění.

 

Zpracování osobních údajů na základě plnění smluvní povinnosti
 Spol. MOJEPNEU zpracovává osobní údaje kupujícího v rozsahu, v jakém je získala při uzavření smlouvy nebo v jejím průběhu. Standardní rozsah zpracovávaných osobních údajů je:

jméno, příjmení, titul;

IČ, DIČ;

místo podnikání / adresa bydliště;

číslo bankovního účtu;

telefonní číslo

e-mailová adresa
 

Kupující bere na vědomí, že zpracování osobních údajů dle tohoto čl. 2. je zpracováním osobních údajů nezbytným pro splnění smlouvy, jejíž stranou je kupující. V rozsahu stanoveném právními předpisy o účetnictví je zpracování osobních údajů kupujícího nezbytné pro účely splnění právní povinnosti, která se na spol. MOJEPNEU jakožto na správce osobních údajů vztahuje. Poskytnutí těchto osobních údajů kupujícího je povinné, přičemž bez těchto údajů nemůže spol. MOJEPNEU plnit své povinnosti dle zvláštních právních předpisů, a nemůže tudíž s kupujícím sjednat příslušnou smlouvu nebo ve smluvním vztahu setrvat.
 

Zpracovávané osobní údaje jsou získány přímo od kupujícího. Osobní údaje dle tohoto čl. 2. jsou spol. MOJEPNEU zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu a po jeho ukončení do doby splnění všech povinností, se smluvním vztahem souvisejícím. Osobní údaje zpracovávané v rámci účetních dokladů jsou spol. MOJEPNEU zpracovávány v rámci plnění povinnosti archivace účetních dokladů po dobu stanovenou právními předpisy o vedení účetnictví.
 

Osobní údaje kupujícího dle tohoto čl. 2. je spol. MOJEPNEU oprávněna zpracovávat v rozsahu vyplývajícím z uvedeného článku, a to výhradně za účely uvedenými v čl. 2.2.
 

Osobní údaje dle tohoto čl. 2 je spol. MOJEPNEU povinna předat orgánům státní správy v rámci plnění povinností dle zvláštních právních předpisů (zejm. příslušnému správci daně za účelem plnění povinností dle zák. o účetnictví, zák. o dani z příjmu a zák. o DPH), a dále smluvním partnerům v případech, kdy tato povinnost vyplývá ze smlouvy uzavřené se smluvním partnerem.Osobní údaje kupujícího nepředává spol. MOJEPNEU do žádných třetích zemí mimo EU.

 

Zpracování osobních údajů na základě obchodních vztahů

Sesbírané obchodní údaje jsou využívány pro účely technické správy webu, webové analytiky, v rámci anket či pro marketingové účely vždy pouze v přiměřeném rozsahu. Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů.

Osobní údaje kupujícího jsou využívány k tomu, abychom byli informování o nabídkách či službách, které poskytuje spol. MOJEPNEU, případně k další komunikaci v rámci naší obchodní strategie.

Účast na informacích tohoto typu je zcela dobrovolná a nemá-li kupující zájem o infomace tohoto typu, může kontaktovat spol. MOJEPNEU a kdykoliv se tak od nich odhlásit. V případě e-mailové komunikace tak může učinit v patičce každého obchodního sdělení.

Pro usnadnění orientace a pohybu kupujícího kupujícího na stránkách spol. MOJEPNEU, se využívá ukládání souborů cookies v prohlížeči kupujícího.Cookies se mohou využívat ke zjištění, zda již kupující ze svého počítače navštívil stránky spol. MOJEPNEU. Identifikuje se pouze cookies na počítač od kupujícího..Používání cookies může kupující deaktivovat ve svém internetovém prohlížeči.

 

Informace o podmínkách zpracování osobních údajů spol. MOJEPNEU

Spol. MOJEPNEU je oprávněna zpracovávat osobní údaje kupujícího manuálně nebo automatizovaně prostřednictvím oprávněných zaměstnanců nebo specializované společnosti v postavení zpracovatele osobních údajů (zejm. vedení účetní a daňové agendy, dopravcům, poskytování serverhostingových a dalších externích IT služeb, zasílání obchodních a marketingových sdělení). Osobní údaje budou zpracovávány ve formě zabezpečených databází a budou ukládány v elektronických nebo fyzických složkách s omezeným přístupem třetích osob.

Spol. MOJEPNEU zabezpečuje zpracovávané osobní údaje pomocí organizačních, fyzických a softwarových prostředků zabezpečení, zejména prostřednictvím nastavení přístupových práv zaměstnanců k příslušným informačním systémům, fyzickým zabezpečením prostor a datových nosičů a prostředky softwarové ochrany před neoprávněným přístupem k datům prostřednictvím sítě internet. Pravidla ochrany osobních údajů stanoví zvláštní vnitřní předpis spol. MOJEPNEU.

 

Informace o právech kupujícího v rámci zpracování osobních údajů

Kupující má právo požadovat na spol. MOJEPNEU, aby mu poskytla přístup k jeho zpracovávaným osobním údajům ve formě výpisu všech zpracovávaných osobních údajů ve vztahu k jednotlivým účelům zpracování. Kupující je rovněž oprávněn požadovat informaci o zpracovatelích, zpracovávajících na základě dohody se spol. MOJEPNEU jeho osobní údaje.

V případě, že kupující domnívá, že spol. MOJEPNEU jeho osobní údaje zpracovává v rozporu s uzavřenou smlouvou nebo s právními předpisy, je oprávněn na spol. MOJEPNEU požadovat vysvětlení a sjednání nápravy. Zpracovává-li spol. MOJEPNEU nepřesné osobní údaje kupujícího, je tento oprávněn požadovat jejich opravu.

Kupující je oprávněn požadovat na spol. MOJEPNEU výmaz jeho osobních údajů, pokud tyto osobní údaje přestaly být potřebné pro vymezené účely zpracování, kupující odvolal svůj souhlas se zpracováním osobních údajů a pro toto zpracování neexistuje žádný jiný důvod, anebo kdy kupující vznesl námitky proti zpracování osobních údajů a neexistují žádné převažující důvody pro zpracování.

Kupující je oprávněn požadovat na spol. MOJEPNEU omezení zpracování osobních údajů v případě, kdy kupující popírá přesnost zpracovávaných osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby spol. MOJEPNEU mohla přesnost zpracovávaných údajů ověřit, nebo je zpracování osobních údajů dle kupujícího protiprávní a tento odmítá provedení výmazu osobních údajů, nebo spol. MOJEPNEU osobní údaje nepotřebuje pro stanovené účely zpracování, ale kupující je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

V případě, že spol. MOJEPNEU zpracovává osobní údaje kupujícího na základě jeho souhlasu, je kupující oprávněn vznést námitku proti zpracování těchto osobních údajů, pokud zároveň uvede důvody, týkající se jeho konkrétní situace. Spol. MOJEPNEU je na základě námitky povinna zpracování údajů ukončit, ledaže prokáže, že důvod zpracování spočívající v ochraně jejích zájmů převažuje nad zájmy a svobodami kupujícího.

V případě podezření, že spol. MOJEPNEU zpracovává osobní údaje kupujícího v rozporu s právními předpisy nebo se smlouvou, může kupující tuto skutečnost nahlásit na e-mail: it@schindler.cz. Nevyhoví-li spol. MOJEPNEU některému z výše uvedených požadavků kupujícího, je tento oprávněn podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Externí systémy

Naše webové stránky využívají technologii retargetingu externích reklamních systémů. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní sítích těchto služeb.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Obchodní sdělení Vám zasíláme na základě Vašeho souhlasu, který jste nám udělili při registraci k odběru novinek. K rozesílce používáme služeb společnosti ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 027 62 943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2. Tento třetí subjekt je vázán povinností mlčenlivosti a Vaše osobní údaje nesmí použít k žádnému dalšímu účelu.